Skupština opštine Čajetina osnovala još jedno preduzeće

Na sednici Skupštine opštine Čajetina koja je održana 18. februara. 2021. godine, doneta je odluka o osnivanju privrednog društva sa ograničenom odgovornošću (doo).

Slika/Ilustracija: Krava muzara

Naziv privrednog društvo je “Turističko – rekreativni kompleks“ doo Zlatibor, za one koji ne znaju to je stara hala “WaiTai“ na Zlatiboru, koju je opština kupila pre dve godine od “slovenaca“ za oko milion i šesto hiljada evra (1.600.000 evra)

Pretežna delatnost kojom će se baviti ovo preduzeće je hotel, odnosno smeštaj. Ukupan upisani novčani deo osnovnog kapitala iznosi 1.000 dinara.

Opština Čajetina ima 100% udela u ukupnom kapitalu ovog društva, odnosno preduzeća.

Organi preduzeća su Skupština i Direktor.

Funkciju Skupštine vrši član preduzeća, a preduzeće će imati samo jednog člana.

Skupštinu preduzeća “Turističko – rekreativni kompleks“ doo čine članovi Opštinskog veća opštine Čajetina. Funkciju predsednika Skupštine preduzeća vrši predsednik opštine Čajetina.

Skupština preduzeća, odnosno jedini član društva, predsednik opštine Čajetina Milan Stamatović kao jedini član preduzeća ima svih 25 ovlašćenja. Spisak ovlašćenja:

 1. donosi izmene osnivačkog akta;
 2. usvaja finansijske izveštaje, kao i izveštaje revizora ako su finansijski izveštaji bili predmet revizije;
 3. nadzire rad direktora i usvaja izveštaje direktora,
 4. odlučuje o povećanju i smanjenju osnovnog kapitala društva, kao i o emisiji hartija od vrednosti;
 5. odlučuje o raspodeli dobiti i načinu pokrića gubitaka, uključujući i određivanje dana sticanja prava na učešće u dobiti i dan i način isplateučešća u dobiti članudruštva;
 6. imenuje i razrešava direktora i utvrđuje naknadu za njegov rad odnosno načela za utvrđivanje te naknade;
 7. imenuje revizora i utvrđuje naknadu za njegov rad;
 8. odlučuje o pokretanju postupka likvidacije, kao i o podnošenju predloga za pokretanje stečajnog postupka od strane društva;
 9. imenuje likvidacionog upravnika i usvaja likvidacione bilanse i izveštaje likvidacionog upravnika;
 10. odlučuje o sticanju sopstvenih udela;
 11. odlučuje o obavezama članadruštva na dodatne uplate i o vraćanju tih uplata;
 12. odlučuje o zahtevu za istupanje člana društva;
 13. odlučuje o isključenju člana društva iz razloga neplaćanja, odnosno neunošenja upisanog uloga;
 14.  odlučuje o pokretanju spora za isključenje člana društva;
 15. odlučuje o povlačenju i poništenju udela;
 16. imenuje i razrešava ostale zastupnike društva;
 17. odlučuje o pokretanju postupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu sa prokuristom, kao i u sporu sa direktorom,
 18. odlučuje o pokretanjupostupka i davanju punomoćja za zastupanje društva u sporu protiv člana društva;
 19. odobrava pristupanje novog člana i daje saglasnost na prenos udela trećem licu u slučaju iz člana 167. Zakonao privrednim društvima;
 20. odlučuje o statusnim promenama i promenama pravne forme;
 21. daje odobrenje na pravne poslove u kojima postoji lični interes, u skladu sa članom 66. Zakonao privrednim društvima;
 22. daje saglasnost na sticanje, prodaju, davanje u dugoročni zakup, zalaganje ili drugo raspolaganje imovinom velike vrednosti u smislu člana 470. Zakonao privrednim društvima;
 23. daje saglasnost na zaključenje pravnih poslova kojim se na bilo koji način raspolaže pokretnom ili nepokretnom imovinom društva ili opterećuje imovina društva zalogom, hipotekom, kao i drugim sredstvima obezbeđenja, daje saglasnost za izdavanje menica Društva,
 24. odlučuje o izvođenju radova i finansiranju radova na investicionom održavanju nepokretnosti koje će Društvu biti poverene na upravljanje,
 25. vrši druge poslove i odlučuje o drugim pitanjima, u skladu sa ovim zakonom i osnivačkim aktom.

Preduzeće zastupa direktor koga imenuje jedini član preduzeća, odnosno predsednik opštine Čajetina, Milan Stamatović. Za direktora je imenovan Nikola Novaković, koji ima 10 ovlašćenja.

Sredstva za rad i finansiranje poslovanja preduzeća obezbeđivaće se iz poslovnih prihoda preduzeća, a ukoliko sredstva iz poslovnih prihoda nisu dovoljna za obavljanje poslova ista će se obezbediti iz budžeta osnivača, odnosno iz građanskog budžeta opštine Čajetina.

Ovo je još jedno u nizu Javnih preduzeća čiji je osnivač opština Čajetina, koja potvrđuje svoju poziciju lidera kao jedna od bogatijih opština u Srbiji i koja na ovaj način širi svoj “javno-privatni“ biznis. Opština Čajetina u svom portfoliju preduzeća ima raznovrstan program Javnih preduzeća kojima pokriva celokupnu turističku ponudu Zlatibora, od smeštajnih objekata poseduje smeštaj i restoran u zgradi Turističke organizacije Zlatibor, smeštaj u Kulturnom centru Zlatibor, smeštaj i restoran u novo otvorenom Kulturno sportskom kompleksu, a u izgradnji je upravna zgrada za Javno preduzeće “Gold gondola“ i upravna zgrada za Fudbalski klub “Zlatibor“. Takođe, opština se bavi i proizvodnim delatnostima, poseduje i svoju mlekaru “Naša Zlatka“ preko preduzeća “Eko Agrar“, finansira medije “zlatiborpress“, “zlatiborske vesti“ (besplatno izdanje), elektronske novine Turističke organizacije Zlatibor (besplatno izdanje) i tako dalje.

Opština Čajetina postaje ozbiljan konkurent privatnim objektima za smeštaj, (hotelima, apartmanima i sl.), kao i drugim turističkim ponuđačima. Opština Čajetina svoje “investicije“ realizuje, odnosno finansira iz građanskog budžeta opštine Čajetina, što povlači i druge radnje.

Postavlja se pitanje, da li je opština Čajetina Javni servis građana ili kompanija?

 

Jedan komentar na “Skupština opštine Čajetina osnovala još jedno preduzeće

 • 25. juna 2021. u 08:16
  Permalink

  Zašto je Darko Jecmenica zauzeo pešački trotoar sa svojih 50 privatnih bagija koje rentira i sad ne može tu da se prođe, pa pešaci idu putem kuda prolaze kola i kamioni? Ko je to njemu omogućio? Ovo je velika sramota i bahatost, žene sa kolicima ne mogu da prođu

  Odgovori

Ostavite odgovor

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.

Pin It on Pinterest